Mỗi người là một tế bào của xã hội, đóng những vai trò nhất định trong cuộc sống này. Tuy vậy nhiều người vẫn luôn tự ti và không nhận ra khả năng của mình, từ đó không phát huy hết được ưu điểm bản thân. Thông qua vị trí bạn ngồi trong cuộc họp, bạn sẽ biết, mình có ưu điểm gì, đóng vai trò gì trong tập thể.

(Nguồn: V2)