Tham khảo thêm về chương trình trên fanpage TOPTEEN -  Tự teen sáng tạo chất riêng: https://www.facebook.com/thtopteen.